Privacyverklaring

Nijmegen, 24 juni 2020

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De Kerk van de Nazarener Nijmegen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn.

De Kerk van de Nazarener Nijmegen vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere:

 • Wij vermelden duidelijk waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de verwerking;
 • Wij mogen persoonsgegevens verwerken omdat er een gerechtvaardigd belang is. Dit belang is dat leden en vrienden samen een kerkelijke gemeenschap vormen. Leden en vrienden zien naar elkaar om, informeren en bemoedigen elkaar en worden geïnformeerd door de kerkraad en commissies;
 • Dat als uw uitdrukkelijke toestemming nodig is om persoonsgegevens te verwerken, wij deze toestemming vooraf aan u vragen;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Wij gaan voor zover mogelijk altijd in op uw verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen;
 • Het verwerken van religieuze gegevens is een bijzonder persoonsgegeven. De wet staat toe dat kerken zulke bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Als lid van onze kerk en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Namen;
 • Adres gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Profielfoto’s;
 • Datum opdragen/ doop / huwelijk / overlijden;
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Overige gegevens die u ons geeft.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij met u contact kunnen opnemen in het kader van het doel van de verwerking.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze sites de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres kan automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Uw contactgegevens zijn in te zien voor de leden van de kerk tenzij u nadrukkelijk heeft aangegeven dat uw gegevens niet gepubliceerd mogen worden. Wij publiceren uw persoonsgegevens niet in het openbaar.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de Kerk van de Nazarener, Nederlands District, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook als het wettelijk verplicht is, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze sites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Op onze site wordt gebruik gemaakt van (functionele) cookies. Deze zijn niet gericht op marketingdoeleinden. Uw gebruik van onze site vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen door middel van uw browser. Hou er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze sites dan niet meer optimaal werken.

Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De Kerk van de Nazarener Nijmegen heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is ook (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid of vriend bent van onze kerk. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden voor de eigen kerk en het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor de sites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Lees regelmatig deze privacyverklaring door, zodat u op de hoogte bent van ons privacybeleid.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over uw privacy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens. Neem contact op met info@kvdn-nijmegen.nl. Bij het verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens, is het mogelijk dat we u eerst vragen om u te identificeren. Deze controle is nodig om misbruik te voorkomen.

Toegang leden Kerk van de Nazarener Nijmegen
Leden van onze kerk hebben (beperkte) toegang tot onze site(s) om eigen gegevens en/of die van andere leden op te zoeken en/of te bewerken. Dit is afhankelijk van de rol en functie binnen de kerk. De bankrekeninggegevens zijn alleen toegankelijk voor de boekhouder en de kerkenraad.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
De Kerk van de Nazarener Nijmegen

 • email: info@kvdn-nijmegen.nl
 • website: www.kvdn-nijmegen/contact

Voor het eerst hier / First time here?

X