ANBI informatie

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI).

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Nijmegen
Telefoonnummer: Zie contactgegevens
RSIN/fiscaal nummer: 8093.76.751
Websiteadres: www.kvdn-nijmegen.nl
E-mail: kr.nijmegen@nazarene.nl
Adres: De Gildenkamp 6002
Postcode: 6545 LX
Plaats: Nijmegen

Onze missie en identiteit

“Wij willen een gemeenschap vormen waar, door Jezus’ Liefde, plaats is voor iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of maatschappelijke positie. Wij willen groeien in geloof en elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de reis die we door Gods Geest samen mogen maken en ons uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat Gods passie ook hen omvat.”

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten en door diegenen die op een ledenvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden.

Sinds de jaarvergadering van 16 februari 2023 bestaat het bestuur uit:

 • Vincent van de Griend (voorzitter);
 • Coby de Vries (secretaris);
 • Johannes Heideveld (financiën);
 • Adrian Ramos Paizano;
 • Gerry Rinkel;
 • Henriëtte Bos (voorzitter Raad Christelijk Leven, de onderwijsraad)
 • Jaap Maris (predikant, ex officio);
 • Hadassa Stehouwer (missionair predikant, ex officio).

C. Doelstelling/visie

De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener:

 • bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk;
 • verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt;
 • brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening;
 • start nieuwe activiteiten om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan (hier willen we naar toe)

We willen meer en meer vertrouwen op Jezus en zijn liefde laten zien aan de mensen om ons heen.

We richten ons concreet op:

 • verkondigen. We willen mensen bereiken die de weg naar God zoeken of zijn kwijtgeraakt. We willen een aantrekkelijke gemeenschap zijn die open staat voor alle mensen.
 • verbondenheid. Als gelovigen willen we samen optrekken in de vorm van kringen. We willen kerk zijn voor de wereld.
 • talenten. Als gemeente geven we onze leden de mogelijkheid om hun talenten en gaven in te zetten in het werk van de Heer op een manier die bij hen past.
 • toerusting. Gemeenteleden kunnen op verschillende manieren toegerust worden om hun taken en talenten uit te kunnen oefenen en om te groeien in hun Christen-zijn.
 • uitstrekken. We willen hulp bieden aan mensen om ons heen en voorzien in behoeften van de maatschappij.

We willen ons steeds de juiste vragen stellen, zoals:

 • hoe kunnen we onze waarden, gebaseerd op Gods liefde, uitdragen en mensen bereiken en waar nodig begeleiden?
 • hoe kunnen we als kerk meer aansluiten op behoeften van onze medemens?
 • hoe kunnen we hetgeen er nu ook vanuit onze kerk gebeurt ondersteunen en waar mogelijk verder aansluiten bij andere projecten/kerken?

E. Beloningsbeleid
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning.

F. Verslag activiteiten
Bijzondere diensten
Er zijn door het jaar heen diverse speciale diensten gehouden, zoals:

 • Zendingsdienst;
 • Ieder doet iets dienst, dat is altijd een verrassende dienst;
 • Voorafgaand aan de paasdienst is een dienst geweest, op Goede Vrijdag;
 • In principe iedere eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal;
 • Kerstnacht en Kerstochtend dienst.

Centrum activiteiten
In het centrum van Nijmegen worden diverse activiteiten ontwikkeld. De 1e en derde 3e zondag van de maand is er een interactieve dienst. Daarnaast is er een taalcafé.

Gebed
Na elke fysieke dienst is er gelegenheid om gebed te ontvangen. Er zijn steeds twee personen uit de kerk beschikbaar om voor mensen de bidden. Iedere zondag voor de dienst is er een gebedsmoment.

Communicatie
De kerkenraad vindt een goede communicatie met de gemeente belangrijk. De communicatie verloopt via de volgende kanalen: naast reguliere communicatiemiddelen (persoonlijk gesprek, telefoon, brief, e-mail) is er de e-mail-nieuwsbrief en eventueel de beamer op zondagochtend. Verder zijn er extra mondelinge mededelingen op zondagochtend, eventuele extra kerk e-mailberichten. De website is dit jaar door een team vanuit de gemeente aangepast en up-to-date gemaakt. Churchbook wordt gebruikt om volgens de AVG-richtlijnen makkelijker contact te kunnen leggen buiten de zondagse dienst. We hebben dit jaar getracht verslagen snel te verstrekken om iedereen goed en tijdig op de hoogte te houden.

Proces kerkenraad
Als kerkenraad zijn we verder gegaan met de lopende zaken. Afgelopen jaar hebben we samen de schouders gezet onder de herbouw na de brand van ons kerkgebouw. Overige zaken waar we het afgelopen jaar onder andere aan hebben gewerkt zijn: ANBI-regeling, Churchbook en het helpen in de noden van anderen.

Samenvattend is het een intensief en ook opbouwend jaar geweest voor ons als kerkenraad. We hopen komend jaar ook weer verder te bouwen aan onze gemeente en er te zijn voor de mensen om ons heen.

Afsluiting
Wij willen u allen bedanken voor uw betrokkenheid en inzet het afgelopen jaar. Wij kijken met vertrouwen en verwachting naar wat God ons gaat brengen in het komende jaar.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroot” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “Werkelijk” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Voor het eerst hier / First time here?

X