ANBI informatie

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI).

 

 

 

Overzicht

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Nijmegen
Telefoonnummer: 024-344 4738
RSIN/fiscaal nummer: 809376751
Websiteadres: www.kvdn-nijmegen.nl
E-mail: kr.nijmegen@nazarene.nl
Adres: De Gildenkamp 6002
Postcode: 6545 LX
Plaats: Nijmegen

Missie en identiteit
“Wij willen een gemeenschap vormen waar, door Gods Liefde, plaats is voor iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of maatschappelijke positie.
Wij willen elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de geestelijke reis die we gezamenlijk maken en ons uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat Gods passie ook hen omvat.”

Kernwaarden
Als Kerk van de Nazrener Nijmegen willen wij God en de naaste dienen. Vanuit dat verlangen richten we ons op mensen die Jezus Christus nog niet kennen in Nijmegen en omgeving en ook wereldwijd. Zorg dragen voor onze medemens, zowel binnen als buiten de gemeente, heeft een belangrijke plaats in onze visie.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden.

Sinds de jaarvergadering van 15 februari 2018 bestaat het bestuur uit:
 Bram Gerritsen (voorzitter)
 Johannes en Mariëlle Heideveld
 Andre Stokkink
 Patricia Lahana
 Coby de Vries
 Jaap Maris (predikant, ex officio)
 Dirk Kuik (voorzitter RCL, ex officio)
 Desiree Veening (voorzitter NMI, ex officio)

C. Doelstelling/visie
De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.
De Kerk van de Nazarener:
 bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk;
 verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt;
 brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening;
 start nieuwe activiteiten om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan (hier willen we naar toe)

We willen meer en meer vertrouwen op Jezus en zijn liefde laten zien aan de mensen om ons heen.
We richten ons concreet op:
• Verkondigen. We willen mensen bereiken die de weg naar God zoeken of zijn kwijtgeraakt. We willen een aantrekkelijke gemeenschap zijn die open staat voor alle mensen.
• Verbondenheid. Als gelovigen willen we samen optrekken in de vorm van kringen. We willen kerk zijn voor de wereld.
• Talenten. Als gemeente geven we onze leden de mogelijkheid om hun talenten en gaven in te zetten in het werk van de Heer op een manier die bij hen past.
• Toerusting. Gemeenteleden kunnen op verschillende manieren toegerust worden om hun taken en talenten uit te kunnen oefenen en om te groeien in hun Christen-zijn.
• Uitstrekken. We willen hulp bieden aan mensen om ons heen en voorzien in behoeften van de maatschappij.

We willen ons steeds de juiste vragen stellen, zoals:
• Hoe kunnen we onze waarden, gebaseerd op Gods liefde, uitdragen en mensen bereiken en waar nodig begeleiden?
• Hoe kunnen we als kerk meer aansluiten op behoeften van onze medemens?
• Hoe kunnen we hetgeen er nu ook vanuit onze kerk gebeurt ondersteunen en waar mogelijk verder aansluiten bij andere projecten/kerken?

E. Beloningsbeleid
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning.
F. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroot” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “Werkelijk” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Omschrijving Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Omschrijving Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016
Inkomsten € 73.959 € 70.550 € 76.248
Totaal uitgaven € 59.216 € 59.037 € 74.231
Kerkelijk werkers € 20.116 € 18.697 € 35.436
Gebouwen en inventaris € 27.752 € 27.500 € 26.729
Organisatie € 2.551 € 3.800 € 3.211
Commissiewerk € 2.946 € 2.940 € 2.135
Netwerkactiviteiten € 5.851 € 6.100 € 6.720
Saldo € 14.743 € 11.513 € 2.017